dabie.pl

Oświata

W dniu 13 listopada br Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do dofinansowania projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Gmina Dąbie złożyła wniosek pt. „Szkoła da się lubić” na kwotę 112 841,74 zł. co stanowi 100% dofinansowania. W ramach projektu dzieci z klas I-III otrzymują wsparcie w dziedzinach: logopedii, nauki czytania i pisania, matematyki, gimnastyki korekcyjnej. Zostaną zakupione również wysokiej klasy pomoce dydaktyczne.

Źródło: UG MN
Szkoła da się lubić