dabie.pl

Gospodarka

Do końca września tego roku wyłoniony zostanie wykonawca remontu drogi w miejscowości Ciemnice. Inwestycja  obejmie ul. Krótką oraz ul. Piastowską – od ul. Łąkowej do drogi powiatowej. W ramach zadania zostaną wykonane również zjazdy do posesji.

 
W projekcie ujęto także nieznaczne korekty istniejącego sposobu odwodnienia ulic poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych oraz wykonanie poboczy gruntowych umożliwiających sprawny odbiór wody opadowej na przyległe tereny zielone. Celem przebudowy drogi gminnej w Ciemnicach jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uporządkowanie układu komunikacyjnego oraz podniesienie komfortu jazdy użytkownikom drogi.
 

Źródło: UG BG
Remont drogi w Ciemnicach