dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

W dniu 26 marca 2015 r., w nowo otwartej świetlicy wiejskiej w Łagowie odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Dąbie, podczas której wybitni uczniowie otrzymali ufundowane przez Radnych stypendium naukowe. Nagrody dla uczniów wręczane są co roku, w rocznicę śmierci wielkiego Polaka – Jana Pawła II.  Inicjatywa ta zrodziła się 10 lat temu, kiedy to ówcześni Radni Gminy Dąbie podjęli decyzję o ufundowaniu nagród pieniężnych dla najzdolniejszych uczniów.
Do grona fundatorów dołączyli Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska, Zastępca Wójta Piotr Winnik, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza, Radni Powiatowi: Leszek Turczyniak i Kazimierz Barczuk oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Anioł.

 

Nagrodzeni uczniowie:
Nikola Sobala Stary Zagór
Alan Mazur Lubiatów
Karolina Slota Dąbie
Julia Lepak Gronów
Kamila Dec Pław
Julita Zawadzka Ciemnice
Bartosz Nowak Połupin
Joanna Śpiewak Połupin
Konrad Parafiniuk Gronów
Klaudia Ogórek Łagów
Jakub Kowalewski Kosierz
Sylwia Kapica Szczawno
Zuzanna Miechowicz Nowy Zagór
Nikola Żukowska Brzeźnica
Michael Adler Ciemnice
Karolina Łanicka Łagów
Katarzyna Nieznajemska Połupin
Adrian Pietrzak Dąbie
Sylwia Kuzdrowska Połupin
Radosław Jackowiak Kosierz
Kornel Neumann Kosierz


Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska wręczyła tytuł Primus Inter Pares Kornelowi Neumann z miejscowości Kosierz. To uczeń z Gimnazjum, który osiąga wysokie wyniki w nauce oraz zdobywa nagrody w licznych konkursach przedmiotowych.

Wszyscy zaproszeni laureaci przybyli wraz z rodzicami, którzy od Wójta Gminy, Dyrektor ZPO w Dąbiu Jolanty Adułło - Hoffmann, ks. dziekana Dariusza Glamy również otrzymali gratulacje i słowa uznania.

 

W części merytorycznej Sesji przedstawiono:
- sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dąbie za rok 2014,
- sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014,
- sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2014.

 

Podjęto również następujące uchwały:

- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2015 r.,

- uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021,
- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego,
- uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Dąbie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie w 2015 r.,
- uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014 w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich",
- uchwała zmieniają uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia,
- uchwała zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia;
- uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbie.
- uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Dąbie ze „Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem”,
- uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Dąbie do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach osi LEADER,
- uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Rynna Pławska”,
- uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Dąbie,
- uchwała w sprawie zaopiniowania Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie krośnieńskim na lata 2015 – 2020”.
- uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2015”.
 

Źródło: UG AR
V Sesja Rady Gminy Dąbie