dabie.pl

Gospodarka

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r. Rady Gminy Dąbie w miesiącu czerwcu przystąpiła do związku pn. „Zielonogórski Związek Gmin” w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku, związanych z prowadzeniem wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze członków tego związku.


W skład związku obok Gminy Dąbie wchodzi Miasto Zielona Góra oraz Gminy: Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór. Wprowadzona nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r. w znaczący sposób zmieniła przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ustawy Gmina (w tym przypadku związek) przejmuje obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości. Konsekwencją tego jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku zapłaty tzw. podatku śmieciowego.

Związek przejmie od poszczególnych Gmin prowadzenie spraw związanych w szczególności z planowaniem i programowaniem wspólnej gospodarki odpadami, ustaleniem szczegółowych zasad jej funkcjonowania w obszarach organizacyjnych, prawnych, technologicznych i ekonomiczno-finansowych, ewidencjonowania mieszkańców i podmiotów wytwarzających odpady w celu zaprowadzenia, a następnie ciągłego weryfikowania zbioru deklaracji o wytwarzanych odpadach (deklaracje zastąpić mają dotychczasowe umowy), naliczanie wysokości opłat, organizacją przetargów i zawieraniem umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów oraz kontrolą wytwarzających odpady i podmiotów, z którymi zawarto poszczególne umowy, a także monitorowanie systemu.
 

O przystąpieniu do związku pisaliśmy w czerwcu.
 

Źródło: UG MFT
Śmieciami zajmie się związek