dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

Szanowni Państwo

W  związku z poruszaną ostatnio kwestią usuwania uszkodzonych w wyniku występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz utrudniających lub uniemożliwiających dostęp do nieruchomości informujemy,

że sprawy otrzymywania zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości reguluje art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zgodnie z którym usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić (z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a), po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:
• posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
• właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgodnie z dalszymi zapisami przywołanej regulacji prawnej:
• zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
• zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Dla nieruchomości nie będącej lasem, czyli stanowiącej tereny zieleni i zadrzewienia (symbol Lz) w celu wycinania drzew należy uzyskać zezwolenie:
• wójta,
• wojewódzkiego konserwatora zabytków - jeżeli drzewo lub krzew rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
• starosty - jeżeli drzewo lub krzew jest usuwane z nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 
 

WÓJT GMINY DĄBIE
/-/
Krystyna Bryszewska

Źródło: UG WN
Usuwanie skutków nawałnic