dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

Informujemy, że ruszyła procedura konstruowania budżetu gminy na rok 2013. Do 30 września można składać wnioski i sugestie do projektowanego budżetu. Przypominamy, iż uchwalenie budżetu gminy jako najważniejszego dokumentu w każdym samorządzie, jest długim procesem, na który składa się kilka etapów.


Pierwszym jest przedłożenie przez poszczególne gminne jednostki organizacyjne projektów budżetów na rok przyszły, jak również złożenie przez Rady Sołeckie wniosków dotyczących wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego. Na tym etapie przyjmowane są także sugestie i wnioski mieszkańców. Ponadto do Wójta swoje sugestie składają radni, komisje oraz przewodniczący jednostek pomocniczych gminy.


W drugim etapie prac, Skarbnik Gminy, w oparciu o przedłożone mu materiały i wnioski, a także własne obliczenia, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, które przekazuje Wójtowi Gminy. Następnie Wójt przygotowuje projekt budżetu, uwzględniając wskazówki Rady Gmoiny, zasady ustawy o finansach publicznych oraz materiały przygotowane przez Skarbnika. Po jego opracowaniu projekt budżetu, wraz z niezbędnymi załącznikami przedkłada Radzie Gminy. Jednocześnie zodstaje on podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.


Na kolejnym etapie projekt budżetu rzekazywany jest przez Przewodniczącego Rady Gminy poszczególnym radnym, którzy indywidualnie poddają analizie przedłożone dokumenty oraz formułują opinie i wnioski, które są rozpatrywane na posiedzeniu komisji Rady Gminy.


Ostatecznie w terminie do 31 grudnia 2012r., jednakże nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego Rada podejmuje uchwałę budżetową, która będzie planem finansowym Gminy na rok budżetowy 2013.


Wytyczne oraz  formularze znajdą  Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Budżet  > Budżet na 2013 rok lub klikając na poniższy obrazek.
 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbie - Budżet 2013

 

Źródło: UG BJ
Budżet na rok 2013 - procedura ruszyła